1. TARBIJAKAITSE
Eesti Vabariigi Tarbijakaitseseadus nõuab ostja ja müüja vahelist lepingut iga müügitehingu kohta. Reisibüroo teenuseid kasutav klient/reisija on seotud järgmiste lepingutega:

1.1 KÄESOLEV DOKUMENT
,mis on kas pakkumise, tellimuse, kinnituse või arve lahutamatu osa, kujutab endast lepingut Müüja ja Kliendi vahel. Lepingu objektiks on kõik Müüja pakkumises, kinnituses või arves loetletud teenused. Pakkumise ja/või tellimuse tarbijapoolne aksepteerimine ja/või kinnitamine suuliselt või kirjalikult, samuti arve osaline või täielik tasumine on võrdsustatud Kliendi poolse allakirjutamisega lepingule. Füüsiline allakirjutamine ei ole sealjuures vajalik. Tellimuse esitamine, pakkumise kinnitamine ja/või arve tasumine tähendab seega Kliendi poolset nõustumist kõikide käesoleva dokumendi tingimuste ja informatsiooniga, samuti kogu muu sama tellimuse/pakkumise kohta käiva informatsiooni ja/või tingimustega, mida Müüja on Kliendile teatanud kas suuliselt või kirjalikult, või mida Kliendil oleks võimalus olnud Müüja käest nõuda enne tellimuse/pakkumise lõplikku kinnitamist.

1.2. TRANSPORDIPILET
,mis kujutab endast lepingut vedaja (transpordiettevõtte) ja reisija vahel. Lepingu tingimused on esitatud peene tekstiga pileti tagaküljel või vahelehtedel. Ostes pileti, aktsepteerib reisija automaatselt need tingimused. Reisijapoolset allkirja ei ole vaja.

1.3. KINDLUSTUSPOLIIS
,mis kujutab endast lepingut kindlustaja ja kindlustatu vahel. Üldjuhul on kindlustusfirma esitanud lepingu tingimused kas poliisi tagaküljel või vahelehel. Ostes kindlustus poliisi aktsepteerib kindlustatu automaatselt need tingimused. Füüsiline allakirjutamine on vajalik.

1.4. PAKETIREIS
,mis kujutab endast reisikorraldaja poolsete broneerimis/muutmis/tühistamis eeskirjadega kombinatsiooni transpordi-, majutus-. ja muudest teenustest, mis on reisikorraldaja poolt liidetud ühiste hindaga teenuseks. Ostes paketireisi aktsepreerib reisija automaatselt need tingimused. Füüsiline allakirjutamine ei ole seal juures vajalik.

2. MÜÜJA VASTUTUSE PIIRID
Müüja ei ole ühegi tema poolt müüdava teenuse otsene osutaja vaid ainult volitatud edasimüüja. Seega ei ole Müüja võimuses vastutada teenuste tegeliku osutaja (lennukompanii, laevafirma, hotelli, reisikorraldaja, autorendifirma jne) teenuste kvaliteedi ja kvantiteedi eest. Kui Klient ei ole rahul osutatava teenusega või ei vasta teenus Müüja poolt Kliendile kaasa antud dokumentidele, peab Klient kõigepealt alati oma kaebuse viivitamatult esitama otse teenuse esitajale kohapeal. Reeglina lahendatakse sellisel juhul situatsioon Kliendi kasuks. Kui Kliendi kaebusele ei reageerita või keeldutakse nõutavat teenust osutamast, peab Klient hiljemalt 1nädala jooksul peale reisilt naasmist esitama kirjaliku avalduse oma reisikonsultandile. Kirjalikule kaebusele peab Klient lisama kviitungite originaalid nende otseselt põhjendatud lisakulutuste kohta, mille eest ta soovib saada kompensatsiooni Müüja käest või kaudu. Rahalised nõuded, mis ei ole seotud otseste ja kviteeritud väljaminekutega (moraalne kahju, närvikulu, ajakulu jms) ei kuulu kahjuks kompenseerimisele ei Müüja ega ühegi muu firma poolt.

3. TEENUSTEST LOOBUMINE
Täielik või osaline loobumine eelnevalt aksepteeritud Müüja teenustest on lubatud ainult poolte kokkuleppel, kusjuures Müüjale jääb õigus otsustada, kas ja kui, siis mis ulatuses ta kasseerib sisse või tagastab Kliendile selle poolt aktsepteeritud teenus(t)e maksumuse, vastavalt Müüja poolt tehtud tegelikele kulutustele. Kliendile ühepoolne, täielik või osaline loobumine eelnevalt aktsepteeritud teenus(t)est toob endaga kaasa Kliendi poolse kohustuse hüvitada Müüjale tekitatud kahju (broneerimistasud, piletite jms. maksumus jne.) täies ulatuses.

4.  TÄIENDAVAD TEENUSED
Müüja poolt osutavate teenuste tarbimise kestel tekkinud erandlikes situatsioonides osutab Müüja olemasolevate võimaluste piires oma Klientidele nende soovil kaasabi nimetatud situatsioonides lahendamiseks täiendavate teenuste osutamise näol. Täiendavate teenuste osutamisele Müüja poolt laienevad käesoleva lepingu tingimused täies ulatuses. Nimetatud teenuste osutamisel on kliendi vastutus täiendava(te) teenus(t)e eest mittetasumisel või hilisemal loobumisel piiratud Müüjale tekitatud kahju ulatusega.

5. KINDLUSTUS
Kliendi reisi katkemise või ärajäämise, pagasi kadumise ning tervisehäirete ja/või õnnetusjuhtumite korral ei kompenseeri ei reisikorraldaja, transpordiettevõte ega reisibüroo ühtegi Kliendi lisakulutust. Ainus võimalus end selliste ebameeldivuste eest kaitsta, on osta koos reisi või piletitega ka reisikindlustuse poliis. Müüja/reisikonsultant on volitatud Kliendile soovitama, milline kindlustusliik Kliendi reisi jaoks sobiks ning milline kindlustusfirma on piisavalt usaldusväärne. Juhul, kui reisija/klient ei soovi kindlustust osta, võtab ta endale kogu materiaalse vastutuse kõikide reisiga seotud juhtumite otseste ja kaudsete tagajärgede eest. Reisibüroo poolt müüdavad teenused ei sisalda kunagi kindlustust teenuse või selle hinna osana, kui seda pole eraldi selgelt välja toodud. Reisijal ei ole õigust nõuda Reisibüroolt kompensatsiooni oma ettenägematute kulude katteks, kui nende kulude otsene ja vahetu tekitaja ning põhjustaja ei olnud Reisibüroo. See kehtib ka juhul, kui Reisibüroo ei ole eraldi pakkunud kliendile/reisijale kindlustuse ostmist muude müüdud teenuste juurde, ega selgitanud võimalikke tagajärgi kindlustuse puudumisest.

6. DOKUMENTIDE ÕIGSUS
Peale reisidokumentide kättesaamist on Klient kohustatud koheselt kontrollima, kas kõik vajalikud dokumendid on olemas ning kas kõikides dokumentides ja viisades on õiged kuupäevad, nimed ja hinnad. Kõikidest puudustest peab reisija/tellija teatama viivitamatult Müüjale. Peale reisi algust esitatud kaebused dokumentide korrasoleku kohta rahuldatakse ainult antud hetkel olemasolevate võimaluste piires.